« ආපසු යන්න

මුලික භෞතික නියත

සංකේතය

අගය

ඒකකය

රික්තය තුල ආලෝකයේ වේගය

c

2.997925 X 108

ms-1

ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපනය

e

1.60210 X 10-19

C

ප්‍රෝටෝනයක ආරෝපනය

p

1.60210 X 10-19

C

ඇවගාඩ්‍රෝ

 නියතය

NA

6.02252 X 1023

mol-1

ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ස්කන්ධය

me

9.1091 X 10-31

kg

ප්‍රෝටෝනයක ස්කන්ධය

mp

1.67252 X 10-27

kg

නියුට්‍රෝනයක ස්කන්ධය

mn

1.67474 X 10-27

kg

ෆැරඩේ නියතය

F

9.64870 X 104

Cmol-1

ප්ලාන්ක් නියතය

h

6.6256 X 10-34

Js

සාර්වත්‍ර වායු නියතය

R

8.314

Jmol-1K-1

නිරපේක්ෂ ශුන්‍ය

T0

-273.150C

-

පරමාණුක ස්කන්ධ ඒකක

-

1.66 X 10-27

kg

සම්මත උෂ්ණත්ව පීඩනයේ දී පරිපුර්ණ වායු මවුලයක පරිමාව(00C, 1atm)

V0

22.41 X 10-3

m3mol-1