« ආපසු යන්න

ජාත්‍යන්තර ඒකක වලට යෙදෙන උපසර්ග

උපසර්ගය

සංකේතය

ගුණාකාරය

ටෙරා

T

1012

ගිගා

G

109

මෙගා

M

106

කිලෝ

K

103

හෙක්ටෝ

ha

102

ඩෙකා

da

101

ඩෙසි

d

10-1

සෙන්ටි

c

10-2

මිලි

m

10-3

මයික්‍රෝ

u

10-6

නැනෝ

n

10-9

පිකෝ

p

10-12