« ආපසු යන්න

ජාත්‍යන්තර මිනුම් ඒකක

 

මුලික ඒකක

සංකේතය

ඒකකයේ නම

ඒකකය

දිග

l

මීටර්

m

ස්කන්ධය

m

කිලෝග්රෑම්

kg

කාලය

t

තත්පර

s

විද්‍යුත් ධාරාව

I

ඇම්පියර්

A

උෂ්ණත්වය

T

කෙල්වින්

K

 ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය

n

මවුල

mol

 

 

 

 

 

ව්‍යුත්පන්න ඒකක

සංකේතය

ඒකකයේ නම

ඒකකය

විස්තරාත්මක ඒකකය

සංඛ්‍යාතය

f

`ට්ස්

Hz

s-1

තරංග ආයාමය

λ

මීටර්

m

-

ඝනත්වය

ρ

ඝන මීටරයට කිලෝග්රෑම්

kgm-3

-

සාපේක්‍ෂ ඝනත්වය

d

-

-

-

බලය

F

නිව්ටන්

N

kgms-2

පීඩනය

p

පැස්කල්

Pa

kgm-1s-2

විද්‍යුත් ආරෝපනය

q

කූලෝම්

C

As

විද්‍යුත්ගාමක බලය

E

වෝල්ට්

V

JC-1

විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය

R

ඕම්

Ω

VA-1

ජවය

P

වොට්

W

Js-1

කාර්යය

W(A)

ජුල්

J

kgm2s-2

එන්තැල්පිය

H

ජුල්

J

kgm2s-2

පරමාණුක ක්‍රමාංකය, ප්‍රෝටෝන අංකය

Z

-

-

-

නියුට්‍රෝන අංකය

N

-

-

-

ස්කන්ධ ක්‍රමාංකය

A

-

-

-

පරමාණුක ස්කන්ධය

m(X)

කිලෝග්රෑම්

kg

-

සාපේක්‍ෂ පරමාණුක ස්කන්ධය

Ar

-

-

-

සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය

Mr

-

-

-

අණුක ස්කන්ධය

M

මවුලයට කිලෝග්රෑම්

kgmol-1

-

අණුක පරිමාව

Vm

මවුලයට ඝන මීටර්

m3mol-1

-